Privacy Policy

Terma dan Syarat Penggunaan
Terma dan syarat (“Terma dan Syarat”) penggunaan segala laman web (“Laman-Laman Web”) yang dimiliki dan dikendali oleh Auric Pacific Group Limited dan anak-anak syarikatnya (secara kolektif, (“Auric Pacific”).
Sila baca Terma dan Syarat ini secara teliti. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana laman di bawah Laman-Laman Web atau mengakses dan menggunakan perkhidmatan online Auric Pacific yang ditawarkan di bawah Laman-Laman Web, anda akan dianggap secara konklusif menerima notis, dan anda mengakui bahawa anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat, oleh Terma dan Syarat ini, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Auric Pacific. Terma dan Syarat ini mentadbir hubungan Auric Pacific dengan anda berhubung tentang Laman-Laman Web. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini, anda mesti segera menghentikan akses Auric Pacific atau menggunakan Laman-Laman Web.
Terma dan syarat khusus penggunaan yang muncul di laman web khusus dan / atau sebahagian dari Laman-Laman Web mungkin boleh diterima pakai untuk muka surat dan / atau sebahagian dari Laman Web tersebut. Terma dan syarat khusus penggunaan hendaklah menjadi sebahagian daripada Syarat-syarat ini. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara terma dan syarat khusus penggunaan dan Terma dan Syarat ini, terma dan syarat-syarat khusuh penggunaan hendaklah mengatasinya setakat percanggahan itu.
Tajuk-tajuk ini dimasukkan untuk kemudahan anda dan tidak akan menjejaskan tafsiran Terma dan Syarat ini.
1.         HAK PROPRIETARI
1.1       1.1. Maklumat dan bahan-bahan yang terletak atau dihoskan, atau dikaitkan dengan Laman Web ("Isi Kandung") adalah dilindungi oleh hak cipta, cap dagang dan lain-lain bentuk hak milik. Isi Kandung ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa maklumat harga, data, gambar, grafik, ilustrasi, reka bentuk, tanda dagangan, nama perniagaan, tanda perkhidmatan, nama produk, logo, insignia atau peranti lain, program perisian, fail dimuat turun, aplikasi perisian, ciri-ciri interaktif, alat, perkhidmatan atau maklumat atau kandungan lain yang disediakan menerusi Laman-Laman Web. Pembentangan dan susun atur Isi Kandung juga dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, perjanjian antarabangsa dan lain-lain hak dan undang-undang Singapura dan negara-negara lain. Kecuali dinyatakan sebaliknya, hak, hakmilik dan kepentingan kepada Isi Kandung dimiliki oleh, dilesenkan atau dikawal oleh kami.
1.2       Istilah 'Auric Pacific Group Limited', 'Auric Pacific', ' Délifrance ', dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan, nama dagangan dan cap perkhidmatan dimiliki oleh Auric Pacific atau anak-anak syarikatnya. Semua cap dagang lain, nama perniagaan, tanda perkhidmatan, nama produk dan logo yang terkandung di sini yang tidak dimiliki oleh, dilesenkan atau dikawal oleh kami digunakan secara editorial sahaja, dan untuk manfaat pemilik masing-masing, tanpa niat untuk pelanggaran tanda niaga.
 
2          Akses kepada Laman-Laman Web
2.1       Anda boleh mengakses dan melihat Laman-Laman Web dan boleh menyimpan salinan elektronik atau mencetaknya sebagai salinan, semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Jika anda membuat salinan Isi Kandung, anda harus memastikan bahawa salinan itu hendaklah dalam bentuk sebagaimana yang dipaparkan di dalam Laman-Laman Web dan mesti menyatakan semua hak cipta dan notis lain di Laman-Laman Web.
2.2       Kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Auric Pacific, anda tidak boleh menyalin, menyimpan (sama ada dalam bentuk hardcopy atau dalam sistem elektronik dapatan semula), mengadaptasi, mengubah, menterjemah, menghantar, menyebar, mengedar, mempersembahkan, menyiarkan, menerbitkan, mengeluarkan semula, memaparkan secara awam, pautan, menjual, melesenkan, menyewa, memajak atau memindahkan mana-mana Isi Kandung, atau sebaliknya memindahkan mana-mana Isi Kandung kepada sesiapa  (sama ada untuk tujuan komersial langsung atau keuntungan kewangan atau sebaliknya) atau untuk menggunakan secara keseluruhan atau sebahagian dalam apa-apa bentuk.
2.3       Kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Auric Pacific, anda tidak boleh menerbitkan apa-apa hasil kerja lain yang telah diambil dari Isi Kandung dalam apa-apa bentuk.
2.4       Mana-mana hak yang ada kaitan dengan Isi Kandung dan Laman-Laman Web yang tidak dinyatakan ini adalah hak terpelihara dan tiada lesen atau hak diberikan kepada anda secara implikasi, estopel atau sebaliknya.
 
3          Patuhi segala larangan yang ditetapkan untuk Laman-Laman Web
3.1       Anda mengakui dan bersetuju bahawa, sebagai syarat untuk mengakses Laman-Laman Web, anda tidak akan menggunakan Isi Kandung atau Laman-Laman Web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma dan Syarat ini. Anda tidak boleh menggunakan Laman-Laman Web dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan atau menjejaskan mana-mana server Auric Pacific, atau rangkaian yang disambungkan kepada server Auric Pacific, atau mengganggu akses mana-mana pihak lain untuk penggunaan Laman-Laman Web. Anda tidak boleh mencuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Laman-Laman Web, atau mana-mana perkhidmatan yang disediakan melalui Laman-Laman Web, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang berhubung dengan mana-mana server Auric Pacific atau kepada mana-mana perkhidmatan yang disediakan melalui Laman-Laman Web, melalui pencerobohan, mencuri kata laluan atau apa-apa cara lain. Anda tidak boleh mendapatkan atau cuba untuk mendapatkan, apa-apa Isi Kandung atau maklumat lain melalui mana-mana cara yang tidak disediakan di atau melalui Laman-Laman Web.
 
4          Hubungan terhad dan rangka daripada Web
4.1       Kecuali dinyatakan sebaliknya, anda tidak boleh membuat pautan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada hyperlink, in-line link ataupun deep-link) (kini dirujuk sebagai "Pautan"), mirror atau merangka Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya kepada mana-mana laman web lain, server atau sebaliknya. Kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Auric Pacific, tiada tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, nama produk atau logo boleh digunakan sebagai Pautan atau untuk menanda mana-mana Pautan ke Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya atau mana-mana laman web lain.
4.2       Tertakluk kepada sekatan di bawah, anda dibenarkan untuk mengunakan hyperlink ke laman utama Auric Pacific di http://www.auricgroup.com atau deep-link di laman web tertentu dalam Laman-Laman Web.
4.3       Anda tidak boleh deep-link ke Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya yang mengandungi Isi Kandung berikut: harga, dokumen pengeluar tersenarai atau pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, prospektus, laporan tahunan, pekeliling, pengumuman korporat) dan pengumuman SGXNET.
4.4       Anda tidak boleh berakar paut ke Laman Web atau mana-mana bahagiannya yang dinamik yang dicipta oleh sistem Auric Pacific yang disediakan untuk sesi penggunaan tertentu.
4.5       Anda tidak boleh hyperlink atau deep-link ke Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya dari mana-mana laman web atau laman web yang mengandungi bahan-bahan atau maklumat yang tidak sesuai, karut, berunsur fitnah, melanggar, lucah, tidak senonoh, kesat, mengganggu, menceroboh privasi, menghina, mengancam, berbahaya, menyeksakan, tidak menyenangkan, menyalahi undang-undang atau melanggar mana-mana harta intelek atau hak proprietari.
4.6       Meski apa jua yang berlawanan dengan Terma dan Syarat ini, Auric Pacific berhak untuk menamatkan mana-mana Pautan dari mana-mana laman ke Laman-Laman Web untuk apa-apa sebab. Setelah diarahkan oleh Auric Pacific, anda mesti melumpuhkan, keluarkan dan menamatkan sebarang Pautan dari mana-mana laman web, atau di-mirror dan di-frame ke Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya dengan segera.
4.7       Auric Pacific tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang ada pada mana-mana laman web yang berpautan, mirror atau frame Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya. Dalam apa keadaan pun Auric Pacific tidak boleh dikira bersekutu atau bergabung dalam apa jua cara dengan mana-mana tanda dagangan, nama perniagaan, tanda perkhidmatan, logo, insignia atau lain-lain peranti yang digunakan atau dipaparkan di Laman-Laman Web yang berpautan, di-mirror atau di-frame ke Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya.
 
5          Pautan ke laman web lain
5.1       Sebarang Pautan yang disediakan di Laman-Laman Web disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Sekiranya anda meninggalkan Laman-Laman Web melalui apa-apa Pautan, kandungan yang anda lihat dalam laman web yang dipaut ataupun laman web yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga tidak diberikan atau dikawal oleh kami. Auric Pacific tidak membina dan mengaji, dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa akibat daripada mengakses laman web dihubungkan, dan / atau kandungan pada laman web tersebut. Auric Pacific tidak akan membuat penjaminan, representasi atau waranti, dan tidak mempunyai liabiliti, ke atas apa-apa kandungan di laman-laman web tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan, representasi dan waranti mengenai kebenaran, kecukupan, keaslian, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, kemunasabahan, pelanggaran, kesesuaian, kualiti yang memuaskan, atau ketidakupayaan untuk sebarang tujuan tertentu atau apa-apa representasi atau waranti yang timbul daripada penggunaan, adat atau perdagangan atau melalui kuat kuasa undang-undang.
5.2       Sebarang Pautan yang berhubung kepada laman web lain atau laman web di Laman-Laman Web tidak mengandungi (a) sokongan, kebenaran, pengesahan atau representasi bahawa Auric Pacific merupakan ahli gabungan pemilik laman-laman web tersebut; atau (b) sokongan, kebenaran, pengesahan, atau representasi tentang kandungan laman-laman web tersebut.
5.3       Anda bersetuju bahawa akses dan / atau penggunaan laman-laman web tersebut adalah pada risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat akses dan / atau penggunaan yang terkandung di dalamnya.
 
6          Pengiklanan pihak ketiga
6.1       Auric Pacific mungkin membenarkan pengiklan pihak ketiga di Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya. Iklan tersebut akan dikenal pasti dengan jelas asalnya dari pihak ketiga. Auric Pacific tidak mengesahkan, dan tidak akan bertanggungjawab untuk, kandungan iklan itu atau bagi akses Auric Pacific, penggunaan, kebergantungan, penjualan, pembelian, atau tindakan lain pada bahagian Auric Pacific berkenaan dengan kandungan atau hal perkara iklan itu. Perenggan 5 Terma dan Syarat ini akan digunakan berkenaan apa-apa Pautan yang terkandung dalam iklan itu.
 
7          Pengenalan dan kata laluan
7.1       Sesetengah laman web dan / atau sesetengah bahagian dari Laman-Laman Web hanya boleh digunakan atau diakses melalui pengenalan dan kata laluan.
7.2       Pengenalan Utama dan / atau kata laluan mungkin diberikan kepada anda ataupun yang dipilih oleh anda. Di mana ia telah dipilih atau diubah oleh anda, Auric Pacific mempunyai budi bicara untuk menolak mana-mana pemilihan atau perubahan tanpa memberikan sebarang sebab. Auric Pacific mengesyorkan bahawa anda menukar kata laluan anda kerap, menggunakan kombinasi huruf dan nombor, dan memastikan bahawa anda menggunakan server yang selamat.
7.3       Anda bertanggungjawab untuk menyimpan kunci pengenalan dan kata laluan secara sulit, rahsia dan selamat. Anda tidak boleh mendedahkannya, atau membenarkan ia didedahkan kepada mana-mana orang lain.
7.4       Jika anda mengesyaki bahawa keselamatan atau kerahsiaan utama pengenalan anda atau kata laluan telah dikompromi, anda bertanggungjawab untuk menukar kunci pengenalan atau kata laluan anda. Anda akan bertanggungjawab ke atas apa-apa penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan ke laman web tersebut dan / atau bahagian-bahagian Laman-Laman Web. Auric Pacific tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan akibat daripada pelanggaran keselamatan, penggunaan yang tidak dibenarkan dan / atau penipuan atau akses laman web dan / atau bahagian-bahagian dari Laman-Laman Web dengan kunci dan / atau kata laluan pengenalan anda.
 
 
8          Penafian dan pengecualian liabiliti
8.1       Isi Kandung yang bersifat umum yang belum disahkan, dianggap atau dinilai oleh kami dan disediakan kepada anda atas dasar "seperti adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan dalam apa jua bentuk. Penggunaan Isi Kandung adalah atas risiko anda sendiri. Auric Pacific menolak sebarang liabiliti dan tanggungjawab untuk mengemaskini Isi Kandung. Auric Pacific tidak membuat sebarang representasi, dan dengan ini menolak semua waranti, tersurat atau tersirat, statutori atau sebaliknya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, berkenaan dengan Laman-Laman Web atau Isi Kandung, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan, representasi dan waranti mengenai kebenaran, kecukupan, keaslian, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, kewajaran, pelanggaran, kesesuaian, kualiti yang memuaskan, atau ketidakupayaan untuk sebarang tujuan tertentu, atau apa-apa representasi atau waranti yang timbul daripada penggunaan, adat atau perdagangan atau melalui kuat kuasa undang-undang.
8.2       Oleh kerana gangguan yang wujud dalam pengedaran elektronik, mungkin ada kesilapan, kelewatan, ketinggalan, gangguan, pelanggaran keselamatan, rasuah, ketiadaan akses yang berkaitan dengan atau ketidaktepatan di dalam Isi Kandung atau Laman-Laman Web ("Kerosakan"). Auric Pacific tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa akses dan penggunaan Laman-Laman Web tidak akan terganggu. Auric Pacific tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana Kerosakan walaupun salah seorang daripada kami telah dinasihati tentang kemungkinannya berlaku.
8.3       Auric Pacific tidak menjamin bahawa Laman-Laman Web adalah bebas dari perisian malicious, termasuk tetapi tidak terhad kepada, virus, cecacing komputer, kuda Trojan, spyware atau komponen berbahaya yang lain ("Perisian Malicious"). Auric Pacific tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan, kerosakan, liabiliti dakwaan, perbelanjaan atau kos yang boleh dihasilkan dari apa-apa penghantaran Perisian Malicious tersebut melalui Laman-Laman Web (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, fail yang dimuat turun dari Laman-Laman Web).
8.4       Anda tidak perlu mengambil apa-apa tindakan, atau memilih untuk tidak mengambil apa-apa tindakan, kerana bergantung pada Isi Kandung atau Laman-Laman Web tanpa pengesahan atau nasihat.
8.5       Auric Pacific tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa sahaja untuk mana-mana kerugian, kerosakan, tuntutan, liabiliti, perbelanjaan atau kos, sama ada dalam kontrak, undang-undang (termasuk kecuaian) atau sebaliknya, yang timbul daripada atau berhubung dengan:
8.5.1    apa jua yang dilakukan atau ditinggalkan daripada dilakukan berhubung dengan Isi Kandung;
8.5.2    penggunaan Isi Kandung; atau
8.5.3    penggunaan atau akses ke Laman-laman Web
8.6       Auric Pacific tidak akan bertanggungjawab secara langsung, tidak langsung, ke atas kerugian sampingan, khas atau punitif, kerosakan, tuntutan, atau liabiliti termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan data, keuntungan, kontrak perniagaan atau peluang perniagaan, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya.
8.7       Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak akan menyalahkan kami terhadap semua kerugian, kerosakan, tuntutan, liabiliti, perbelanjaan atau kos yang dialami atau ditanggung oleh anda berhubung dengan atau yang timbul daripada:
8.7.1    akses dan / atau penggunaan Laman-Laman Web;
8.7.2    akses mana-mana pihak lain dalam laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan dalam talian menggunakan nama pengguna anda dan / atau kata laluan log masuk;
8.7.3    pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat ini; dan / atau
8.7.4    pelanggaran mana-mana pihak lain dalam mana-mana Terma dan Syarat ini di mana pihak itu dapat mengakses dan / atau Laman-Laman Web dan / dengan menggunakan kunci pengenalan anda dan / atau kata laluan anda.
 
9.         Pelaburan atau nasihat tidak disyorkan
9.1       Isi Kandung ini tidak bertujuan untuk diedarkan atau untuk digunakan atau kepada yang akan bertindak ke atas mana-mana orang atau entiti yang terletak dalam mana-mana bidang kuasa dari segi pengedaran, penggunaan atau tindakan bertentangan dengan undang-undang atau ke atas peraturan yang berkenaan haruslah dimaklumkan kepada pihak kami dengan lesen dan pendaftaran yang disahkan.
9.2       Laman-Laman Web kami hanya menyediakan maklumat umum tentang produk pelaburan tertentu. Auric Pacific tidak menyediakan, dan juga memberi maklumat sedemikian dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau menyokong mana-mana produk pelaburan. Isi Kandung tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
 
9.3       Penyediaan sebarang Isi Kandung, atau pemberian akses atas penggunaan Laman-Laman Web tidak boleh diambil dalam apa jua cara sebagai dorongan untuk perdagangan atau permintaan untuk pesanan atau catatan apa-apa hubungan undang-undang, dan tidak boleh diambil seperti yang sepatutnya dalam mana-mana cara digunakan untuk bertindak atau untuk membuat keputusan di pihak Auric Pacific walaupun untuk mengusahakan atau untuk mempertimbangkan apa-apa keputusan pelaburan atau sebaliknya.
9.4       BAHAN-BAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK PELABURAN ADALAH DAN PERLU DIAMBIL SEBAGAI TANDA BERSEDIA UNTUK EDARAN AM DAN TIADA YANG DISEDIAKAN ADALAH KENA-MENGENA DENGAN OBJEKTIF KHUSUS PELABURAN, KEADAAN KEWANGAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU MANA-MANA ​​PIHAK TERTENTU (TERMASUK PIHAK ANDA) YANG MUNGKIN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI AKSES KEPADA HAL YANG SAMA. SEBARANG CADANGAN ATAU NASIHAT YANG MUNGKIN DINYATAKAN DALAM ATAU DIPAPARKAN DARI ISI KANDUNG YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN-LAMAN WEB KAMI OLEH YANG DEMIKIAN TIDAK PERLU DIAMBILKIRA, DAN MUNGKIN TIDAK SESUAI UNTUK, OBJEKTIF PELABURAN ANDA, KEADAAN KEWANGAN DAN KEPERLUAN TERTENTU, DAN HENDAKLAH DIINGATKAN KEMUNGKINAN TURUN NAIK DAN PERUBAHAN PADA PASARAN, TIDAK BOLEH DITERIMA WALAUPUN TELAH MERANGKUMI MAKLUMAT SEMASA, KANDUNGAN, CADANGAN ATAU NASIHAT.
9.5       BAHAN-BAHAN YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN-LAMAN WEB KAMI, TIDAK SEMESTINYA BERGANTUNG KEPADA APA-APA KEPUTUSAN BERHUBUNGAN DENGAN PELABURAN, PERDAGANGAN AKTIVITI ATAU YANG DIPERINTAH OLEH ANDA AKAN, SETIAP MASA, BERGANTUNG ATAS PENILAIAN PIHAK ANDA SENDIRI DAN PENGHAKIMAN BERKENAAN SEBARANG KEPUTUSAN PELABURAN ATAU CADANGAN URUSNIAGA DAN MENDAPATKAN NASIHAT BEBAS YANG DIPERLUKAN HENDAKLAH DARIPADA PIHAK KEWANGAN, KEUNDANGAN, CUKAI ATAU MANA-MANA PENASIHAT PROFESIONAL LAIN, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KESESUAIAN PRODUK PELABURAN ( SEPERTI YANG DIRUJUK DALAM BAHAN-BAHAN DISEDIAKAN MELALUI LAMAN-LAMAN WEB KAMI), SILA AMBIL PERHATIAN BAGI PIHAK ANDA, OBJEKTIF KHUSUS PELABURAN, KEADAAN KEWANGAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU, SEBELUM MEMBUAT SEBARANG KOMITMEN UNTUK MEMPEROLEH, BERDAGANG ATAU MEMBUAT TAWARAN UNTUK MANA-MANA ​​PRODUK PELABURAN TERSEBUT.
9.6       Produk pelaburan adalah tertakluk kepada risiko pelaburan yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah pokok yang dilaburkan. Prestasi yang lepas bagi produk pelaburan tidak menunjukkan prestasi masa depan mereka. Contoh, di mana yang diberikan, disediakan untuk tujuan ilustrasi sahaja.
 
 
10       Dasar privasi
 
10.1     Auric Pacific mempunyai hak untuk mengumpul maklumat peribadi tertentu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (a) data pengenalan (contohnya, nama anda, alamat e-mel, alamat, nombor telefon, tarikh lahir, umur, pekerjaan, tahap pendidikan, tahap pendapatan, jantina , industri kerja); (b) maklumat mengenai penggunaan anda dan interaksi dengan Laman-Laman Web (contohnya untuk komputer dan maklumat berkaitan, keupayaan peranti, jalur lebar, statistik pada paparan halaman, kekerapan penggunaan dan lalu lintas ke dan dari Laman-Laman Web); (c) data pengenalan elektronik (contohnya melalui alamat protokol internet dan cookies); dan (d) profil pengguna anda (contohnya nama pengenalan dan kata laluan) ((a) hingga (d) secara kolektif, "Maklumat Peribadi") melalui Laman-Laman Web. Peruntukan seperti Maklumat Peribadi oleh anda tidak wajib, tetapi mungkin diperlukan untuk mengakses laman web tertentu dan / atau sebahagian daripada Laman-Laman Web Auric Pacific atau perkhidmatan Auric Pacific, atau untuk membeli produk atau perkhidmatan Auric Pacific.
10.2     Auric Pacific komited untuk melindungi privasi anda. Auric Pacific tidak akan mendedahkan maklumat khusus mengenai pengguna Auric Pacific kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang atau mana-mana agensi kerajaan, untuk mematuhi proses undang-undang, di mana perlu untuk menguatkuasakan Terma dan Syarat ini, untuk bertindak balas terhadap tuntutan daripada pihak ketiga, untuk melindungi keselamatan, kepentingan, hak atau harta Auric Pacific atau orang lain atau yang dibenarkan di bawah Terma dan Syarat ini.
10.3     Anda bersetuju bahawa Auric Pacific mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga di bawah mana-mana hal keadaan yang berikut:
10.3.1  apabila Auric Pacific mendapat izin anda untuk mendedahkan Maklumat Peribadi
10.3.2  apabila Auric Pacific mendedahkan Maklumat Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini
10.3.3  Auric Pacific perlu mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk memberikan perkhidmatan yang anda minta; dan
10.3.4  Auric Pacific perlu mendedahkan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga iaitu bagi pihak kami yang menyediakan perkhidmatan kepada anda (Auric Pacific hanya akan menyediakan pihak ketiga apa-apa maklumat yang berkaitan yang diperlukan bagi penyediaan perkhidmatan itu, dan pihak ketiga adalah dilarang daripada menggunakan apa-apa Maklumat Peribadi untuk apa-apa tujuan lain).
 
 
10.4     Auric Pacific boleh menjual atau membeli anak syarikat atau unit perniagaan. Dalam transaksi tersebut dan sekiranya semua atau sebahagian besar aset Auric Pacific diperolehi oleh pihak ketiga, Maklumat Peribadi biasanya akan menjadi salah satu aset perniagaan yang dipindahkan. Auric Pacific mempunyai hak untuk memasukkan Maklumat Peribadi yang dikumpul sebagai aset, untuk mana-mana pemindahan itu kepada pihak ketiga.
10.5     Sekiranya anda mengambil bahagian dalam program-program promosi di Laman-Laman Web yang ditaja atau dianjurkan oleh pihak ketiga, atau membeli barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga, atau menawarkan barangan dan perkhidmatan kepada pihak ketiga di Laman-Laman Web, maklumat anda boleh didedahkan kepada dan digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Dari masa ke semasa, Auric Pacific akan menerima Maklumat Peribadi daripada rakan niaga dan pihak ketiga. Auric Pacific hanya menggunakan maklumat tersebut jika ia telah diambil mengikut amalan privasi yang diterima selaras dengan Terma dan Syarat ini dan undang-undang. Auric Pacific tidak bertanggungjawab bagi menghapuskan Maklumat Peribadi anda dari senarai mana-mana pihak ketiga yang sebelum ini telah menyediakan maklumat anda menurut Terma dan Syarat ini.
10.6     Sesetengah laman web dan / atau bahagian-bahagian dari Laman-Laman Web boleh menggunakan cookies, iaitu fail data kecil yang dihantar ke komputer anda, untuk menyimpan dan mengesan maklumat tentang anda apabila anda mengakses halaman dan / atau bahagian-bahagian Laman-Laman Web. Cookies dapat mengesan maklumat seperti profil pengguna, bilangan pengguna, kekerapan penggunaan dan laman web pilihan mereka.
10.7     Majoriti pengguna internet akan membenarkan anda untuk mengkonfigurasi tetapan yang digunakan untuk cookies. Jika anda melumpuhkan penggunaan cookies pada pelayar web anda, atau menghapuskan atau menghalang cookies tertentu dari Laman-Laman Web, maka anda mungkin tidak boleh mendapat akses kepada semua bahan, kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di Laman-Laman Web ini.
10.8     Maklumat yang dikumpul Auric Pacific boleh disimpan atau diproses di mana-mana negara dan boleh dipindahkan di antara negara. Sebahagian daripada negara-negara mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data yang kurang ketat jika di mana anda menggunakan atau mengakses Laman-Laman Web. Anda mengakui dan bersetuju untuk penyimpanan maklumat, pemprosesan dan pemindahan sebegini.
10.9     Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa maklumat yang Auric Pacific mengumpul boleh disimpan atau diproses di dalam, atau dipindahkan kepada, server pembekal perkhidmatan Auric Pacific.
10.10  Walaupun Auric Pacific akan memberikan perhatian yang munasabah dalam mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian Maklumat Peribadi anda, anda mengakui bahawa penghantaran data melalui Internet adalah tidak selamat dan Auric Pacific tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui Internet.
10.11  Auric Pacific boleh membenarkan syarikat-syarikat pihak ketiga tertentu untuk mengumpul maklumat tanpa nama tertentu apabila anda melawat Laman-Laman Web. Syarikat-syarikat ini boleh menggunakan maklumat umum semasa lawatan anda ke Laman-Lamab Web dan laman web lain untuk menyediakan iklan tentang barangan dan perkhidmatan yang mungkin diminati oleh anda. Syarikat-syarikat ini biasanya menggunakan cookie atau web beacon pihak ketiga untuk mengumpul maklumat ini.
 
11       Pelanggaran Terma dan Syarat ini
11.1     Auric Pacific berhak, atas budi bicara kami, untuk memantau apa-apa dan semua akses dan penggunaan Laman-Laman Web. Auric Pacific berhak untuk menamatkan akses dan / atau penggunaan Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya dan Auric Pacific boleh menyekat capaian dari alamat protokol internet khusus kepada Laman-Laman Web atau mana-mana bahagiannya sekiranya berlaku sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini. Di samping itu, Auric Pacific berhak untuk mencari dan menilai segala pilihan yang ada di bawah Terma dan Syarat ini, pada undang-undang dan ekuiti bagi pelanggaran Terma dan Syarat ini.
 
12       Perubahan kepada Terma dan Syarat ini
12.1     Auric Pacific boleh, dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa, mengemas kini atau menyemak semula Terma dan Syarat ini. Kemas kini atau penyemakan itu adalah efektif apabila disiarkan di Laman-Laman Web. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda telah membaca versi terkini Terma dan Syarat ini. Akses dan / atau penggunaan berterusan Laman-Laman Web akan dianggap sebagai penerimaan muktamad anda terhadap Terma dan Syarat yang dikemaskini atau disemak semula. Isi Kandung tertakluk kepada perubahan termasuk, tanpa had, pengubahsuaian, pembatalan atau penggantian daripadanya tanpa notis.
 
13       Kebolehasingan
13.1     Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah mana-mana enakmen atau rukun undang-undang atau mana-mana mahkamah dalam mana-mana bidang kuasa: (i) peruntukan atau apa-apa bahagian akan, setakat itu, disifatkan tidak menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini, tetapi kesahihan, kesahan dan penguatkuasaan baki Terma dan Syarat ini adalah tidak terjejas; dan (ii) kesahihan, kesahan dan penguatkuasaan itu atau mana-mana peruntukan atau bahagian lain di bawah mana-mana bidang kuasa lain juga tidak akan terjejas.
 
14       Undang-undang dan bidang kuasa
14.1     Syarat-syarat ini akan dikawal oleh, dan ditafsirkan mengikut, undang-undang Singapura. Anda bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa tidak eksklusif ke mahkamah Singapura.
 
15       Versi Bahasa Inggeris untuk diguna pakai
15.1     Isi Kandung, Laman-Laman Web dan Terma dan Syarat ini juga boleh didapati dan diterbitkan semula dalam bahasa Cina. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara versi bahasa Cina dan Inggeris bagi Isi Kandung, Laman-Laman Web atau Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 

Malay