Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

  1. Notis bertulis ini ("notis") berfungsi untuk memberitahu anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D).
  2. Seterusnya, dengan mengemukakan kemasukan peraduan ini, anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini.
  3. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami, seperti nama anda, alamat rumah, kad pengenalan kebangsaan, nombor telefon, alamat email, gambar dan apa-apa maklumat lain yang kami minta daripada anda dalam penyertaan pertandingan.
  4. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) akan memproses data peribadi anda, termasuk apa-apa maklumat tambahan yang kemudiannya anda dapat berikan kepada Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) untuk tujuan Peraduan, Pengiklanan, Promosi dan menghubungi anda (jika perlu).
  5. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami untuk tujuan yang disebutkan di atas. Pembekal perkhidmatan termasuk vendor yang dilantik yang menganjurkan, mengurus atau mengendalikan Peraduan. Anda bertanggungjawab memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan data peribadi sedemikian terus dikemaskinikan.