SILA BACA SYARAT PENGGUNAAN SEBELUM MENGGUNAKAN SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU KEPADA SYARAT INI, SILA TIDAK MENGGUNAKAN LAMAN.

PENGGUNAAN YANG DIPERLUKAN:

Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) menyediakan laman web ini, tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini. Terma Penggunaan boleh dikemas kini oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) dari semasa ke semasa tanpa notis kepada anda. Laman Web ini dan laman web Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) lain yang dikaitkan dengan laman web ini atau bergabung dengan laman web ini (secara kolektif "Laman") dan semua maklumat, komunikasi, perisian, skrip, foto, teks, video, grafik, muzik, bunyi, imej dan bahan dan perkhidmatan lain yang ditemui di Laman ini (secara kolektif "Kandungan"), bertujuan untuk penggunaan sah pelanggan, pekerja dan ahli masyarakat Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D). Tapak ini dikawal dan dikendalikan secara keseluruhan atau sebahagian oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) dari pejabat-pejabatnya di Malaysia. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak membuat representasi bahawa bahan-bahan ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Mereka yang mengakses Laman dari lokasi lain berbuat demikian atas risiko mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan. Anda mengakui bahawa Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menolak atau menamatkan akses ke Laman oleh anda pada bila-bila masa


PENERIMAAN SYARAT:

Anda mengakui anda telah membaca, dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Anda selanjutnya bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang tempatan, peraturan dan peraturan mengenai kelakuan dalam talian dan Kandungan yang boleh diterima. Anda mewakili anda mempunyai kuasa undang-undang untuk menerima Terma Penggunaan ini bagi pihak anda sendiri atau mana-mana pihak yang anda wakili. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU KEPADA SYARAT INI, SILA TIDAK MENGGUNAKAN LAMAN.


SEKATAN PENGGUNAAN KANDUNGAN:

Hak Cipta 2019 Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D). Hak Cipta Terpelihara. MENYALIN, PESANAN ATAU PENGGUNAAN LAIN APA-APA KANDUNGAN DARI LAMAN INI ADALAH PELANGGARAN UNDANG-UNDANG. Anda mengakui telah dimaklumkan oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) bahawa Kandungan dilindungi di Malaysia dan di peringkat antarabangsa oleh pelbagai undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada, undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian, undang-undang tanda dagangan, undang-undang paten, dan undang-undang hak proprietari lain (secara kolektif "Hak"). Sebagai tambahan kepada Hak Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) dalam unsur-unsur individu Kandungan, Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) atau pemberi lesennya memiliki hak cipta dalam pemilihan, koordinasi dan susunan Kandungan. Anda dengan ini diberi kebenaran untuk mengakses Kandungan dari Laman ini secara keseluruhan atau sebahagian, semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersil untuk melihat dan melayari laman web ini atau memesan produk atau perkhidmatan dari Laman ini. Kebenaran ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana Syarat Penggunaan Laman Web. Sekiranya menurut kebenaran dari Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D), anda memuat turun perisian dari Laman, perisian, termasuk semua kod, fail, imej, yang terdapat dalam atau dihasilkan oleh perisian, dan data yang disertakan, dianggap dilesenkan kepada anda oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D). Hak tajuk atau hak harta intelek tidak dipindahkan kepada anda, tetapi tetap dengan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D), yang memiliki tajuk lengkap dan lengkap. Anda tidak boleh menjual semula, menyahkompil, membatalkan kejuruteraan, membongkar, atau mengubah Perisian tersebut ke bentuk yang boleh dibayangkan. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak memberikan kebenaran untuk menggunakan Kandungan selain kebenaran yang dinyatakan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini. Semua penggunaan lain dari Kandungan dari Laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada memuat naik, memuat turun, ubahsuaian, penerbitan, penghantaran, penyertaan dalam pemindahan atau penjualan, menyalin, membiak, mempublikasikan, mencipta karya terbitan dari, pengedaran, prestasi, paparan , dimasukkan ke dalam laman web lain, menghasilkan semula Laman tersebut (sama ada dengan menghubungkan, membingkaikan atau cara lain), atau dengan cara lain mengeksploitasi mana-mana Kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian, atau memuat turun dan menggunakan perisian berulang kali untuk digunakan selain daripada itu tegas dibenarkan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis dari Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) sebelum ini.


TANDA DAGANGAN DAN LAYANAN PERKHIDMATAN:

Terdapat beberapa logo proprietari, tanda perkhidmatan, tanda dagangan, slogan dan sebutan produk yang terdapat di Laman ini. Dengan menjadikannya tersedia di Laman ini, Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak memberikan lesen untuk menggunakannya dalam apa jua cara. Akses ke Laman ini tidak memberi lesen anda di bawah mana-mana hak harta intelek Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) atau mana-mana pihak ketiga. Tanda atau tanda perkhidmatan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak boleh digunakan sebagai hiperpautan tanpa kebenaran bertulis Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) sebelum ini.


PENYERAHAN MAKLUMAT:

Jangan hantar maklumat rahsia atau proprietari ke Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) melalui Laman ini. Kecuali untuk maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi kepada anda, sebarang maklumat yang anda hantar ke Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) melalui Laman ini akan dianggap TIDAK sulit ("Maklumat Tidak Sulit"). Untuk mana-mana Maklumat Bukan Sulit yang anda hantar, pos atau serahkan kepada anda dengan ini memberikan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) suatu lesen bebas tanpa royalti, tidak boleh dibatalkan untuk menggunakan, mengeluarkan, memaparkan, melaksanakan, mengubah, menghantar dan mengedarkan Maklumat Tidak Sulit, dan bersetuju bahawa Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) adalah bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang anda hantar Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) untuk apa jua tujuan tanpa pampasan kepada anda atau mana-mana orang lain yang menghantar Maklumat Tidak Sulit, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak kepada Maklumat Tidak Sulit dan bahawa penyiaran awam dan penggunaan kandungan anda oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak akan melanggar atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga. Maklumat peribadi anda yang anda serahkan kepada kami akan diperlakukan mengikut Dasar Privasi kami.

Anda dilarang menyiarkan atau menghantar ke atau dari Laman ini apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, fitnah, memfitnah, lucah, skandal, radang, lucah, atau tidak senonoh, atau apa-apa bahan lain yang boleh menimbulkan apa-apa liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang.


PENYERTAAN DALAM PROMOSI DAN AKTIVITI LAMAN LAIN:

Jika anda memilih untuk mengambil bahagian dalam promosi atau aktiviti yang ditaja oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) ("Aktiviti Laman Web"), anda bersetuju untuk mematuhi sebarang peraturan atau peraturan yang mengawal Aktiviti Laman Web tersebut. Selain itu, sebagai syarat penyertaan anda yang berterusan dalam Aktiviti Laman Web, anda bersetuju untuk tidak: 1) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, vulgar, lucah, fitnah, menyerang privasi orang lain, kebencian, atau perkauman, secara etnik atau sebaliknya; 2) membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan apa-apa cara; 3) menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti; 4) menyusun tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyembunyikan asal mana-mana Kandungan yang dihantar melalui Aktiviti Laman Web; 5) memuat naik, menghantar, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa kandungan yang anda tidak mempunyai hak untuk menyediakan di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, maklumat proprietari dan sulit yang dipelajari atau dizahirkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian penerangan); 6) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa kandungan yang melanggar apa-apa paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain mana-mana pihak; 7) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa pengiklanan, bahan promosi, "surat sampah," "spam," "surat berantai," "skim piramid," atau apa-apa bentuk permintaan lain yang tidak diminta atau tidak dibenarkan; 8) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi; 9) mengganggu atau mengganggu perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan kepada perkhidmatan; 10) "tangkai" atau mengganggu orang lain atau entiti; atau 11) mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain. Anda bersetuju bahawa pelanggaran mana-mana yang disebut di atas akan mengakibatkan kehilangan kelayakan langsung anda dari peserta dalam Aktiviti Laman Web, dan mungkin mengakibatkan tindakan undang-undang tambahan diambil oleh Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D).


PAUTAN UNTUK LAMAN WEB PIHAK KETIGA:

Tapak ini mungkin menyediakan pautan ke laman web atau sumber-sumber Warta Dunia pihak ketiga yang lain. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak membuat apa-apa gambaran mengenai mana-mana laman web lain yang anda boleh mengakses melalui Laman ini. Kerana Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak mempunyai kawalan ke atas tapak dan sumber seperti itu, anda mengakui dan bersetuju bahawa Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa Kandungan, pengiklanan, produk, perkhidmatan atau bahan lain pada atau tersedia dari laman atau sumber tersebut. Terserah kepada anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa apa sahaja yang anda pilih untuk kegunaan anda bebas dari benda seperti virus, cacing, kuda trojan dan barang-barang lain yang merusak. Rujukan di Laman ini kepada mana-mana nama, tanda, produk atau perkhidmatan mana-mana pihak ketiga atau pautan hiperteks ke laman web pihak ketiga atau maklumat disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda, dan tidak membentuk atau membayangkan pengendorsan, penajaan atau cadangan, atau gabungan dengan pihak ketiga atau produk dan perkhidmatannya. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak membuat sebarang representasi atau jaminan terhadap mana-mana Kandungan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga, dan anda bersetuju bahawa Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung kepada mana-mana Kandungan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut yang terdapat di atau melalui mana-mana tapak atau sumber tersebut.

NOTIS: Pemberitahuan kepada anda boleh dibuat melalui e-mel atau mel biasa. Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) juga boleh memberikan notis perubahan kepada Syarat Penggunaan atau perkara lain dengan memaparkan notis atau pautan kepada notis kepada anda secara amnya di Laman Web.


PENAFIAN WARANTI:

AURIC MARKETING SDN. BHD. (617717-D) TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN BERHUBUNG KETERSEDIAAN, PENGGUNAAN, KETEPATAN MASA, KESELAMATAN, SAH, KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN ATAU HASIL PENGGUNAAN ATAU SEBALIKNYA MENGHORMATI, KANDUNGAN LAMAN INI ATAU MANA-MANA LAMAN WEB LAIN BERKAITAN DENGAN ATAU DARI LAMAN. SEBARANG BAHAN DIMUAT TURUN ATAU DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN INI DILAKUKAN BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI DAN ANDA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN SISTEM KOMPUTER ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT MUAT TURUN BAHAN TERSEBUT, ATAU PENGGUNAAN INI TAPAK. KANDUNGAN LAMAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA WARANTI SEBARANG JENIS SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT. SEPENUHNYA TERTENTU MUNGKIN MENJADI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, AURIC MARKETING SDN. BHD. (617717-D) MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, PELANGGARAN YANG LAIN ATAU PENANGGUNG HAK LAIN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD TERHADAP JANGKA AN TERSIRAT WARANTI BERLANGSUNG, SEHINGGA HAD ATAS ATAU PENGECUALIAN MUNGKIN TIDAK PAKAI. NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS, YANG ANDA DARI AURIC MARKETING SDN. BHD. (617717-D) AKAN DIANGGAP MENGUBAH PENAFIAN INI JAMINAN, ATAU MEMBUAT SEBARANG WARANTI.


BATASAN LIABILITI:

AURIC MARKETING SDN. BHD. (617717-D) TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KERUGIAN SEBARANG KERUGIAN YANG DITERIMA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ATAU KELAKUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN INI, KANDUNGAN ATAU PAUTAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH ATAU BERKAITAN DENGAN KESALAHAN, KESALAHAN, PENYEBAB, KESALAHAN , KELAMBATAN DALAM TRANSMISI, VIRUS KOMPUTER, KESALAHAN LAMAN, DAN SEMUA LAIN SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, CONTOH ATAU KELEMBAPAN KECUALI JIKA AURIC MARKETING SDN. BHD. (617717-D) TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. BEBERAPA JURIDAKSI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU BERTANGGUNGJAWAB, BAGAIMANA BATASAN ATAU PENGECUALIAN MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA. TIDAK MEMENUHI KEPADA TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK SEMUA KERUGIAN, KERUGIAN, DAN PENYEBABAN TINDAKAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MENGENAI KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA, YANG MENGENAI PENGGUNAAN LAMAN INI, KANDUNGAN ATAU PAUTAN, TIDAK AKAN MELAKUKAN JUMLAH YANG ANDA DIBERIKAN UNTUK MENGHADAPI LAMAN INI.


MAKLUMAT AM:

Syarat Penggunaan merangkumi keseluruhan perjanjian antara Anda dan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) dan mengawal penggunaan Laman Anda, yang menyokong perjanjian sebelum ini antara Anda dan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Anda juga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang mungkin terpakai apabila anda menggunakan produk atau perkhidmatan pembelian, mengambil bahagian dalam cabutan bertanding, pertandingan atau promosi lain, mengambil bahagian dalam Program atau perkhidmatan Pembangun Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) yang ditaja, atau menggunakan atau memuat turun perisian. Jika mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan Web ini dianggap tidak sah oleh mana-mana undang-undang, peraturan, perintah atau peraturan mana-mana kerajaan atau oleh penentuan muktamad mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan, keabsahan sedemikian tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain Terma Penggunaan. Kegagalan Auric Marketing Sdn. Bhd. (617717-D) untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau ketentuan Syarat Penggunaan tidak boleh menjadi pengabaian hak atau ketentuan tersebut. Tajuk bahagian dalam Syarat Perkhidmatan hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.